Bình lọc chất lỏng dùng lõi

Ngành nuôi trồng thủy sản: Lọc nước biển, lọc tảo, lọc vi song trong nước

Ngành hóa dầu: Lọc cặn dầu, lọc dầu cách điện, lọc dầu sinh học

Ngành nước mắm: Lọc cặn nước mắm, lọc vi khuẩn

Ngành Thực phẩm: Lọc rượu, bia, ...

Kích thước bình: bình dùng lõi 10 inch, bình dùng lõi 20 inch, bình dùng lõi 30 inch, ...

Số lõi/bình: bình lọc 5 lõi, bình lọc 7 lõi, bình 10 lõi, bình lọc 12 lõi, bình lọc 24 lõi, ... Cấp độ lọc: từ 0,2micron - 200micron.

Sản phẩm kế tiếp:  BÌNH LỌC CHẤT LỎNG DÙNG TÚI